Obchodní podmínky

 

Závazné podmínky při objednávce zlatých zásnubních prstenů

 

Nabízíme prodej zlatých zásnubních prstenů na objednávku. Jedná se pouze o prodej ve zlatém provedení v ryzosti 585/1000 (14karátů) buď v bílém nebo žlutém zlatě. Doklad o pravosti kamene a váze je vždy doložen certifikátem přímo od výrobce. Tyto výrobky jsou od českého výrobce. Při objednávce napište vámi požadovanou velikost prstenu, doba dodání 3 týdny. Ihned po objednávce vám bude vystavena zálohová faktura ve výši 80% z ceny výrobku a zaslána na email. Bohužel se jedná o luxusní výrobky a pouze vážným zájemcům můžeme toto zboží dodat.Po zaplacení zálohové faktury provedeme objednávku u výrobce a dojde k výrobě na zakázku. V případě jakýkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na telefoním čísle 777 224 109 nebo na obchod@stribronikol.cz.


Závazné podmínky při objednávce zlatých a stříbrných snubních prstenů

Při objednávce zlatých a stříbrných snubních prstenů zákazník složí zálohu ve výši 50% z konečné ceny prstenů. Zákazníkovi bude zaslána na email zálohová faktura a po zaplacení částky na náš účet bude provedena objednávka u výrobce. Vzhledem situaci na světovém trhu ze zlatem, se může cena prstenů lišit jak je uvedeno v popisku u jednotlivých vzorů. Zákazníkovi bude po objednávce telefonicky uvedena přesná cena prstenů. V případě vrácení snubních prstenů ve zlatě a stříbře, v lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky bude zákazníkovi vrácno 80% z fakturované částky. Tato částka bude vrácena do 30 dnů od doručení a to pouze převodem na účet. V případě uvedení špatných velikostí v objednávce, náš e-shop nenese žádnou vinu za vzniklou situaci, tutíž se nejedná o reklamaci.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinnen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, nejsme plátci DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že zboží má porušený obal, či zboží je např: poničené přepravou, rozbité apod. musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce (Česká pošta) a tím zboží nepřevzít. Pouze tak může být reklamace poničeného zboží dopravou uznána. V případě, že kupující nezkontroluje obsah zásilky přímo při převzetí u dopravce, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána. Stříbronikol.cz expeduje pouze zboží v řádné kvalitě a nikoliv vadné či jakýmkoliv způsobem poškozené. K možnému poškození zboží tudíž může dojít pouze při přepravě a proto je nutné zásilku zkontrolovat přímo při převzetí u přepravce. Povinností kupujícího je taktéž bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných skrytých závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží řeší. (viz Vrácení zboží bez udání důvodu)

 

Nepřevzetí zásilky zákazníkem

Nepřevzetím zásilky ze strany zákazníka od přepravce vzniká prodejci škoda a tato škoda bude vymáhána od  zákazníka. Podle nového občanského zákoníku vás budeme v případě nepřevzetí zásilky kontaktovat buď písemně nebo telefonicky a bude vám zdělen další postup ohledně vzniklé finanční škody vašim jednáním.


Záruční doba

Záruční doba začíná dnem převzetí zásilky zákazníkem od přepravce a trvá 2 roky. Jako záruční list slouží prodejcem vystavený daňový doklad- faktura. Záruka a případné reklamace se vztahují pouze na skryté vady výrobku, nikoliv na mechanické poškození či běžné opotřebení zboží. V případě, že zákazník objeví na zboží vadu, je nutné okamžitě předat zboží k reklamaci, neboť na pozdější vady, které vyplynou z vady původní nebude brán zřetel (náramek začínající se trhat je nutné reklamovat při této vadě, ne až po utržení celého pásku). Zákazník musí zboží zaslat poštou jako doporučenou zásilku, nikoliv na dobírku, se všemi vadnými částmi, včetně vypadnutých kamenů. Dále se zákazník se zavazuje, že zboží odešle tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravcem, přiloží kopii daňového dokladu, který obdržel jako součást zásilky a průvodní dopis s popisem vady, vlastním podpisem a datem. Reklamační řízení je ukončeno do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží prodejcem a tato doba se připočítává k původní záruční době. Prodejce informuje o způsobu vyřízení reklamace e-mailem, telefonicky nebo písemně.

 

Reklamační řád

Stříbronikol.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu nebo prostřednictvím pošty. Poškození zboží a reklamace poškozeného zboží přepravou řeší bod 2 reklamačního řádu. Reklamace se nevztahuje na poškozené zboží nevhodným používáním (např: úmyslným přetžením, rozbitím, nevhodnou manipulací atd). V případě poničeného obalu zboží při převzetí balíku, je nutné reklamaci uplatnit u České pošty a to ihned po převzetí. Při podání reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v kompletním stavu (tj. např. u vypadlých zirkonových kamenů včetně těchto kamenů) v originálním obalu, kopii prodejního dokladu (faktury), stručný popis závady - při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Reklamace je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu uvedenou na faktuře.Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Reklamace se nevztahuje na zničené zboží dodané v nekompletním stavu prodávajícímu, či jinak poničené nevhodným užíváním (např.odřené, ohnuté, přetržené atd.) Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

 

Část I.

 

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:


Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Z důvodu nákazy covid - 19 nebude možné vrátit z hygienických důvodů vyzkoušené náušnice.Pokud zákazník doloží,že vrací náušnice vyčistěné a hygienycky ošetřené bude mu celá částka vrácena.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

3. Zákonná práva z vad


Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 • Prodávající odpovídá pouze za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době.

 • Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím.

 • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu.

 • Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.

 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou).

 • Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu.

 • Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit.

 • V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

 • Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu.

 • Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

 

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2014

https://www.stribronikol.cz/files/reklamace-formular.pdf

 

Ochrana osobních údajů.

Nakupující při provedení závazné objednávky dává souhlas ke zpracování osobních údajů.Tyto data budou sloužit pouze k interním účelům eshopu, tj.  odeslání objednávky na uvedenou adresu, komunikace na email nebo telefonická komunikace ohledně objednávky.Kupujíci souhlasí s tím,aby poskytované osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.Kupující má právo být informován,jaké údaje o něm prodávající eviduje,a je oprávněn tyto údaje měnit,případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

nofoto

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku. Zpět k nákupu K objednávce

nahoru